รายละเอียดการประชุม

Conference Detail / รายละเอียดการประชุม

Alert!
ภาคเช้า
เฉพาะเรื่อง
2.ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศ (Smart Lab Platform) (กำหนดการ)
3.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับงานวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อม (กำหนดการ)
4.การพัฒนารูปแบบบูรณาการป้องกันการฆ่าตัวตายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (กำหนดการ)
5.บาติกชายแดนใต้ (กำหนดการ)
ภาคบ่าย
เฉพาะเรื่อง
Test
7."สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย : มุมมองของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา" (กำหนดการ)
8.การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการธุรกิจด้วยเหมืองกระบวนการ (Business Process Improvement with Process Mining) (กำหนดการ)
9.กฎหมายการแพทย์สำหรับประชาชน (กำหนดการ)
10.ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจิตใจร่างกายและถอดบทเรียนการฟื้นฟูสู่สุขภาวะ (กำหนดการ)
Twilight
Twilight
11.การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
12.การวิเคราะห์ mediation model, moderation model และ moderated mediation model
13.การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านที่มีตัวแปรจำแนกประเภทร่วมอยู่ในแบบจำลอง (Mediation analysis with categorical variables)
14.เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการพิชิตทุน
ภาคเช้า
ขนาดใหญ่
15.เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 : ความคาดหวังโจทย์วิจัย (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
16.การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) (กำหนดการ)
17."วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเด็น Waste / Water / Blue Economy (กำหนดการ)
18.นวัตกรรมโควิด-19 และการคัดกรองโรค (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
19.การอบรมการจัดทำเล่มคู่มือองค์ความรู้ KM (กำหนดการ)
20.การบูรณาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านของนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (กำหนดการ)
21.นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (กำหนดการ)
22.Digital Platform การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (กำหนดการ)
23.งานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม (กำหนดการ)
24.การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น (กำหนดการ)
25.
ภาคบ่าย
ขนาดใหญ่
26.พลัง อว. เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
27.ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จากผลงานวิจัยสู่การปรับใช้ของ SMEs (กำหนดการ)
28."วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเด็น:Energy / Climate / PM2.5 (กำหนดการ)
29.ทิศทางท่องเที่ยวไทยหลังเปิดประเทศ (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
30.กลยุทธ์ การสร้างคน สร้างทีม สู่ความยั่งยืนขององค์กร (กำหนดการ)
31.การ์โนเดอร์มา มัจจุราชเงียบปาล์มน้ำมัน (กำหนดการ)
32.การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กำหนดการ)
33.ชุดสมาร์ทคิทสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัส (กำหนดการ)
34.มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” (กำหนดการ)
35.รู้เท่าทันเพชรสังเคราะห์ กับเทคนิคการตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ CVD (กำหนดการ)
36.
Twilight
Twilight
37.มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
38.การวิจัยร่วมสมัย (Contemporary Research) และการวิจัยอนาคตการณ์ (Futures Research) กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ระยะกลางและระยะยาว)
39.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ทางสังคม
40.แนวคิดและประเด็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ภาคเช้า
ขนาดใหญ่
41.“ชีวิตวิถีใหม่กับการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
42.สูงวัยอย่างมีพลังและยั่งยืน (กำหนดการ)
43.งานเปิดตัว “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น-เมธีวิจัยอาวุโส วช. ปี 2563” (กำหนดการ)
44.
45.Hospital transformation in Perioperative patient safty: From research to national guidelines (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
46.งานเสวนา เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model (กำหนดการ)
47.การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (กำหนดการ)
48.การจัดนิเวศการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 ให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (กำหนดการ)
49.การพัฒนาวิธีออกกำลังกายตามแนวคิดภูมิปัญญาไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ (กำหนดการ)
50.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (กำหนดการ)
51.Innovation for New Emerging Infections Disease (กำหนดการ)
52.
ภาคบ่าย
ขนาดใหญ่
53.วิจัยอย่างไรให้ยั่งยืน บนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
54.ASEAN FWd: การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนและงานในอนาคต (กำหนดการ)
55."Healthcare Transformation and The Future of Medical Innovation” (กำหนดการ)
56.พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวม :การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน (กำหนดการ)
57.BCG เกษตร สู่ความยั่งยืน (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
58.ราชภัฏเชียงใหม่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (กำหนดการ)
59.โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน น้ำและการกำจัดขยะ มูลฝอย เพื่อนำไปใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (กำหนดการ)
60.ของฟรีมีในโรคจริงหรือ? การเดินทางของยา/บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนใช้ได้ฟรี (กำหนดการ)
61.วิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยยั่งยืน (Research to Innovation on Sustainable Development of Thailand) (กำหนดการ)
62.งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (กำหนดการ)
63.การประชุมเสวนาการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการใช้ประโยชน์จากการเกษตรสู่อุตสาหกรรมยางพารา (กำหนดการ)
64.
Twilight
Twilight
65.การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสังคม (กำหนดการ)
66.เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงนวัตกรรม (กำหนดการ)
67.4 หลักการสำคัญที่นักวิจัยต้องชัดเจน + 1 กลวิธีการวิจัยยุคโควิด-19
68.การแสดงผลร่วม (JOINT DISPLAYS) : เทคนิคบูรณาการผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยผสมผสานวิธี
ภาคเช้า
ขนาดใหญ่
69.ถอดรหัสการจัดสรรงบวิจัยเร่งด่วน กับเบื้องหลังทัพหน้า “วิจัยคุมโควิด” (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
70.การวิจัยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ยุคไวรัส COVID 19 โดยการจัดการความรู้ และการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคม : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ (กำหนดการ)
71.งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ (กำหนดการ)
72.คนไทย 4.0 (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
73.Thailand Research Expo Symposium 2021 (1) การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง (กำหนดการ)
74.Thailand Research Expo Symposium 2021 (2) การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กำหนดการ)
75.Thailand Research Expo Symposium 2021 (3) การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กำหนดการ)
76.Thailand Research Expo Symposium 2021 (4) การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น (กำหนดการ)
77.Thailand Research Expo Symposium 2021 (5) การวิจัยด้านการศึกษา (กำหนดการ)
78.Thailand Research Expo Symposium 2021 (6) การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม (กำหนดการ)
79.
ภาคบ่าย
ขนาดใหญ่
80.Community Networking ถอดบทเรียนงานวิจัยใช้ประโยชน์ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
81.การวิจัยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ยุคไวรัส COVID 19 โดยการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคม : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้ (กำหนดการ)
82.การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Earth Data) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย (กำหนดการ)
83.คนไทย 4.0 (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
84.Thailand Research Expo Symposium 2021 (7) การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง (กำหนดการ)
85.Thailand Research Expo Symposium 2021 (8) การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กำหนดการ)
86.Thailand Research Expo Symposium 2021 (9) การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กำหนดการ)
87.การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากด้วยบัญชีต้นทุน: กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนการผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นกก ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (กำหนดการ)
88.การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (กำหนดการ)
89.
90.
Twilight
Twilight
91.การสร้างแนวคิดการวิจัยด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Creating concepts paper research with design thinking)
92.บทบาทและความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมต่อการทำวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย
93.การวิจัยการเรียนการสอนในยุค New Normal
94.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS ti
ภาคเช้า
ขนาดใหญ่
95.“มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
96.การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค (กำหนดการ)
97.การติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญจริงหรือ (จากทฤษฎีสู่ภาคปฎิบัติ) (กำหนดการ)
98.การท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤติโควิด-19 และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
99.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กำหนดการ)
101.การวิจัยและพัฒนาเนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสทและแผนธุรกิจ (กำหนดการ)
102.การพัฒนา Sport Economy ในประเทศไทย (กำหนดการ)
103.การอนุรักษ์พันธุกรรมฝ้ายพื้นเมือง (กำหนดการ)
104.
105.
ภาคบ่าย
ขนาดใหญ่
106.ระบบ NRIIS กับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (กำหนดการ)
ขนาดกลาง
107.การสื่อสารเพื่อการปฏิรูปประเทศของสภาองค์กรชุมชน (กำหนดการ)
108.ทิศทางและประเด็นโจทย์การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต (กำหนดการ)
109.National AI – Data Sharing for Research and Innovation Development (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
110.IoT with On-load tap changer transformer in LV distribution network และ Smart Energy ระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ (กำหนดการ)
111.งานวิจัยสุขภาพใน BDMS (วิจัยลดการเจ็บป่วยจากการทำงานและวิจัยจัดการโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ) (กำหนดการ)
112.การส่งเสริมความพอเพียงเพื่อความยั่งยืนและการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยธรรมาภิบาล (กำหนดการ)
113.Synchrotron Advanced Technology & Innovation Beyond Industry (กำหนดการ)
114.การพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์และวัคซีนสัตว์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน (กำหนดการ)
115.
116.
Twilight
Twilight
117.การเลือกเครื่องมือสถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐาน ตอน คำถาม Checklist
118.ปัญหาที่พบในการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
119.การเลือกใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
120.งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในภาวะวิกฤต COVID-19
ภาคเช้า
เฉพาะเรื่อง
999.Nick
999.1 Nick2